Política de de volucions

Devolucions en exercici del dret a desistir la compra.

Tots els productes comprats a lagastronomica.cat podran ser retornats i reemborsats, sempre que l’usuari comuniqui la intenció de retornar el/s producte/s en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la data d’entrega. LA GASTRONOMICA FOOD & WINE SL només acceptarà devolucions que compleixin les següents condicions:

El producte ha d’estar en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.

Cal incloure una còpia de la factura dins del paquet, indicant els productes retornats i el motiu de la devolució.

Després de revisar l’estat dels articles retornats, LA GASTRONOMICA FOOD & WINE SL comunicarà a l’usuari si té dret a la devolució de la quantitat abonada pels articles adquirits. En cas d’exercici del dret a desistir, només s’exigirà a l’usuari que es faci càrrec dels costos de devolució del bé.

La devolució de l’import s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la data que l’usuari va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que l’usuari va escollir al moment de realitzar la comanda.

Devolucions de productes defectuosos.

En cas que l’usuari consideri un producte defectuós al moment del lliurament, haurà de notificar-ho a LA GASTRONOMICA FOOD & WINE SL a través de l’adreça de correu electrònic info@lagastronomica.cat. LA GASTRONOMICA FOOD & WINE SL derivarà a l’elaborador corresponent qualsevol reclamació per un producte defectuós, i serà aquest qui doni una resposta a l’usuari.

Així mateix, LA GASTRONOMICA FOOD & WINE SL garanteix a l’usuari la reparació del producte, la seva substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte de compravenda, gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. En cas de no poder-se substituir el/s producte/s, es reemborsarà íntegrament la quantitat pagada per aquell/s producte/s.

Deteriorament o falta de material.

Qualsevol producte entregat ha de ser objecte d’un control minuciós per part del client, i en el cas de que s’observin anomalies, deteriorament parcial o total i/o absència d’algun producte de la comanda, haurà de fer les oportunes observacions a la factura del transportista.

Tant si s’han realitzat observacions a la factura del transportista com si no, el client haurà imperativament d’indicar al transportista les seves observacions per carta certificada amb justificant de recepció en les 72 hores laborals següents a contar desde la recepció del producte en qüestió.

Si no es realitzen observacions, es considera que el producte s’ha entregat en bon estat i no podrà ser objecte de cap reclamació posterior per aquest concepte.